Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą Jūsų asmens duomenų apsaugos svarbą , todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. priimto Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir (ar) kontroliuojančių institucijų nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kam skirtas šis dokumentas?

1.1. Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir kaip saugome bei kokios yra Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės.

1.2. Privatumo politika nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine https://www.abfondas.lt (toliau – Svetainė), mūsų paskyra socialiniame tinkle LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ateities-biomedicinos-fondas-labdaros-ir-paramos-fondas/ (toliau – Paskyra) bei paslaugų teikimo (pvz., sistemos, pasiekiamos per Klientų zonos opciją, esančią Svetainėje, naudojimo), Jums naudojantis Svetaine, ar kitos mūsų vykdomos veiklos, privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą lankydamiesi Svetainėje ir (ar) mūsų Paskyroje, Jūs sutinkate su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų Svetainėje ir (ar) mūsų Paskyroje, nesinaudoti mūsų paslaugomis.

1.3 Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pvz., pavardė, vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kiti asmens duomenys, kaip jie apibrėžti BDAR.

1.4. Šioje Privatumo politikoje detalizuotais asmens duomenų tvarkymo tikslais, mes neprašome jokiais atvejais pateikti mums ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų, genetinių duomenų, biometrinių duomenų (siekiant konkrečiai nustatyti Jūsų tapatybę) bei informacijos apie Jūsų lytinį gyvenimą.

1.5. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi reikšmes, kurios nustatytos BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, taip pat kituose teisės aktuose.

2. Kas mes?

2.1. Mes esame Labdaros ir paramos fondas Ateities biomedicinos fondas, kurio buveinė yra Upės g. 23-1, LT-08128 Vilnius, kodas 305959325, tel.+37061154664, el. paštas erika@abfondas.lt; (toliau – mes).

2.2 Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytoju šioje Privatumo politikoje numatytais atvejais bei apimtimi.

3. Kokių principų mes laikomės tvarkydami asmens duomenis?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

3.1.1. laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
3.1.2. tvarkome Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
3.1.3. renkame Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
3.1.4. imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas;
3.1.5. laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina;
3.1.6.neteikiame asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejais, kurie nurodyti Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
3.1.7. užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. Kaip mes renkame Jūsų asmens duomenis?

4.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus šiais būdais:

4.1.1. Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, lankydamiesi mūsų Paskyroje, parašydami mums ar bendraudami su mūsų komanda (pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas ir kt). Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.
4.1. 2. Kai Jūs naudojatės bet kuria mūsų Svetaine ir (ar) mūsų Paskyra. Kai Jūs naudojatės interneto Svetaine ir (ar) lankotės mūsų Paskyroje socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius ar kt.) yra renkama automatiškai, kaip tai detalizuojama šios Privatumo politikos 6 skyriuje.
4.1.3.  Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka. Tokiais atvejais, kai duomenis gauname ne iš duomenų subjektų, reikalaujame, kad apie atitinkamų asmens duomenų tvarkymą (tikslą ir kitas sąlygas bei aplinkybes, detalizuotas šioje Privatumo politikoje), būtų informuoti duomenų subjektai. Be to, tokiais atvejais, kai mums teikiami ne savo, o kito duomenų subjekto asmens duomenys, reikalaujame, jog duomenų subjektas asmens duomenis teikiančio asmens būtų supažindintas su šia Privatumo politika.
4.1. 4. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje, BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose.

5. Kokiais tiklsais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

5.1 Kokios tiksliai apimties asmens duomenis ir kaip juos tvarkome – priklauso nuo konkrečių Jus ir mus siejančių santykių. Jūsų asmens duomenis mes galime tvarkyti šiais savarankiškais tikslais:

5.1.1.  Labdaros / paramos rinkimo tikslu.

 • Jūsų, t. y. paramos teikėjų ir gavėjų (ar jų atstovų) asmens duomenis, kuriuos gauname, kai Jūs teikiate ar gaunate paramą, mes tvarkome vykdydami savo veiklą – rinkdami paramą (labdarą) ir organizuodami jos teikimą. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (pvz., el. paštas, telefono numeris), mokėjimų informacija (pvz., banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, pavedimo data, pavedimo paskirtis), komunikacijos, susijusios su paramos (labdaros) rinkimu ir organizavimu, turinys.
 • Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: Paramos (labdaros) teikimo ar gavimo sutarties su duomenų subjektu (paramos teikėju ar gavėju) vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), mūsų teisinių prievolių, susijusių su paramos (labdaros) organizavimu, vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), ir mūsų teisėtas interesas sudaryti paramos (labdaros) teikimo ar gavimo sutartis su juridiniais asmenimis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais, bet ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pabaigos.
 • Duomenis gauname iš Jūsų pačių ir iš trečiųjų asmenų, pvz., finansų įstaigų (bankų), kai atliekate mokėjimą. Duomenis galime perduoti šios Privatumo politikos 7 skyriuje nustatytiems subjektams bei, pavyzdžiui, paramos gavėjams (jei būtina), finansų įstaigoms.

5.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu.

 • Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, pvz., el. pašto adresą ar telefono numerį) mes galime tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų laisvai duotas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), arba mūsų teisėtas interesas pateikti Jums informaciją arba naujienas apie mūsų veiklą, tuo atveju, jei tokia tiesioginė rinkodara atitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Duomenys saugomi 2 metus nuo Jūsų sutikimo gavimo arba iki jo atšaukimo, jei tai įvyktų anksčiau. Jei duomenis tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu, duomenys šiuo tikslu bus saugomi ir tvarkomi 2 metus nuo mūsų sutartinių santykių pabaigos.
 • Duomenis šiuo tikslu gauname iš Jūsų pačių. Duomenis galime perduoti šios Privatumo politikos 7 skyriuje nustatytiems subjektams.

5.1.3. Renginių organizavimo ir viešinimo tikslu.

 • Mūsų renginių organizavimo ir viešinimo tikslu mes galime tvarkyti šiuos Jūsų, t. y. renginių dalyvių, asmens duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., el. paštą, telefono numerį), Jūsų atvaizdą (nuotrauką ir (arba) vaizdo įrašą) bei komunikaciją renginio organizavimo tikslais.
 • Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: Jūsų sutikimas, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), ir mūsų teisėtas interesas sklandžiai ir efektyviai organizuoti renginį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Jūsų duomenys bus saugomi iki 1 metų arba Jūsų sutikimo atšaukimo, kiek tai susiję su asmens atvaizdo tvarkymu. Atskirais atvejais, vadovaujantis taikomų teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką.
 • Duomenis šiuo tikslu gauname iš Jūsų pačių. Duomenis galime perduoti šios Privatumo politikos 7 skyriuje nustatytiems subjektams.

5.1.4. Sutartinių santykių ir komunikacijos su mūsų partneriais tikslu.

 • Jūsų, t. y. mūsų partnerių ar mūsų partnerių (juridinių asmenų) atstovų, asmens duomenis mes galime tvarkyti sutartinių santykių palaikymo ir komunikacijos su mūsų partneriais tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (pvz., el. paštą, telefono numerį), kitą informaciją, būtiną sutarties vykdymui (pvz., banko sąskaitos numerį), bei komunikaciją su mumis ir jos turinį.
 • Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai: Sutarties su duomenų subjektu (partneriu) vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) ir mūsų teisėtas interesas sudaryti sutartis su partneriais (juridiniais asmenimis) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Šiuo tikslu Jūsų duomenis tvarkysime Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos patvirtintoje Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje nustatytais terminais, bet ne ilgiau nei 10 metų nuo sutarties su Jumis pabaigos.
 • Duomenis gauname iš Jūsų pačių ir iš trečiųjų asmenų, pvz., finansų įstaigų (bankų), kai atliekate mokėjimą. Duomenis galime perduoti šios Privatumo politikos 7 skyriuje nustatytiems subjektams.

5.1.5. Svetainės ir paslaugų tobulinimo tikslu, siekiant pasiūlyti geresnes bei Jums pritaikytas paslaugas.

 • Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, Jums lankantis mūsų Paskyroje mes naudojame siekdami tobulinti bei vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiuo tikslu duomenis gauname iš Jūsų pačių (slapukais (angl. cookies) Jums naudojantis Svetaine) ir (ar) iš kitų asmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, socialinių tinklų valdytojus, per jų naudojamus slapukus).
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Jūsų laisvai duotas sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), arba mūsų teisėtas interesas užtikrinti tinkamą Svetainės veikimą (tik būtinųjų slapukų atžvilgiu) (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Detalesnę informaciją apie šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų kategorijas ir tvarkymo specifiką bei tai, kaip mes naudojame slapukus bei panašias technologijas, išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 6 skyriuje.

5.1.6. Mūsų veiklos kokybės kontrolės ir naudojimosi kitais Svetainės funkcionalumais bei komunikacijos su mumis užtikrinimo tikslu (nusiskundimų ir (ar) Jūsų pateiktų užklausų bei komunikacijos tvarkymas).

 • Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome raštu, el. paštu, per Svetainę ar kitaip vykusios komunikacijos metu gautą informaciją, kurią gali sudaryti ir asmens duomenys: kreipimosi data ir laikas, kreipimosi tema, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, socialinio tinklo paskyros pavadinimas, nuotrauka socialiniame tinkle, kreipimosi data, susijusios įmonės duomenys, nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, skambučio data, laikas ir trukmė, kita komunikacijos informacija, kuria savanoriškai pateikia besikreipiantis asmuo / kuri surenkama vykdant užklausą / nusiskundimą.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Sutarties su Jumis vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 2 metus nuo jų užfiksavimo dienos. Jei atitinkami duomenys susiję su Jūsų, kaip Valdymo įmonės kliento (investuotojo), sudaryta sutartimi su Valdymo įmone – tada duomenys saugomi 10 metų nuo jos pabaigos.
Duomenis gauname iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su savo darbuotojais dėl faktinių nusiskundimo aplinkybių ir jas užfiksuojame ir kt.), iš trečiųjų asmenų: platintojų, atitikties paslaugų teikėjų ar kt. pasitelktų veiklos vykdymui asmenų.
Duomenis teikiame ar perduodame Svetainės administravimo paslaugas teikiantiems asmenims, teisines paslaugas teikiantiems asmenims, atitikties paslaugas teikiantiems asmenims.

5.1.7. Kandidatų prisijungti prie mūsų komandos atrankos tikslu.

 • Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės prisijungti prie mūsų komandos, šiuo tikslu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis: Jūsų CV ar Jūsų pildytoje anketoje nurodyti duomenys, bendravimo metu surinkti duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris, miestas, lytis, gimimo data, išsilavinimas, veiklos sritys, informacija apie profesinę (įskaitant savanorystės) patirtį, vykdyti profesiniai projektai, mokamos užsienio kalbos, nuoroda į LinkedIn socialinio tinklo paskyrą.
 • Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Susitarimo (darbo sutarties) dėl Jūsų prisijungimo prie mūsų komandos sudarymo siekis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
 • Duomenų tvarkymo terminas: Šiuo tikslu tvarkomus duomenis saugosime ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo užbaigta konkreti atranka ir (arba) pranešėme Jums, jog galimybės prisijungti prie mūsų komandos nėra, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti kitu tikslu (t. y. Kandidatų duomenų bazės administravimo) ilgiau – tokiu atveju asmens duomenys saugomi sutikimo gavimo metu nurodytą laikotarpį (įprastai – 1 metus nuo Jūsų sutikimo mums davimo).
Duomenis gauname iš Jūsų pačių, iš trečiųjų asmenų (pvz., įdarbinimo paslaugas teikiančių juridinių asmenų, esant teisėtam pagrindui – esamų ar buvusių darbdavių).
Duomenis teikiame ar perduodame Teisines paslaugas teikiantiems asmenims, atitikties paslaugas teikiantiems asmenims.

5.1.8. Teisinių reikalavimų ir ginčų sprendimo tikslu.

 • Visus aukščiau nurodytus asmens duomenis mes taip pat galime tvarkyti siekdami pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų. Šiuo tikslu asmens duomenis tvarkysime mūsų teisėto intereso pareikšti, vykdyti arba gintis nuo teisinių reikalavimų pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Juos šiuo tikslu tvarkysime iki atitinkamų teisinių procedūrų pabaigos (pvz., pretenzijos išnagrinėjimo, teismo ar arbitražo sprendimo įsiteisėjimo), o jei dėl atitinkamų teisinių procedūrų priimamas galutinis teismo ar kitos ginčus nagrinėjančios institucijos sprendimas – 1 metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

5.1.9. Kitais tikslais, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

6. Kaip mes naudojame slapukus?

6.1. Mes renkame informaciją apie Jus, naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, socialiniuose tinkluose, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
6.2. Slapukais per Svetainę mes galime rinkti informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos 5.1.5. punkte, kaip tai detalizuojama 6.6. punkte.
6.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame:
6.3.1. kad užtikrintume Svetainės, funkcionalumą;
6.3.2. kad galėtume Svetainę, tobulinti ir vystyti taip, kad tai dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
6.3.3. paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
6.3.4. tikslinės rinkodaros organizavimui ir vykdymui.
6.4 Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine su Jūsų pateiktais ar iš kitų šaltinių gautais kitais asmens duomenimis).
6.5 Informuojame, jog Svetainėje, socialiniuose tinkluose gali būti naudojami tokie slapukai, kaip pavyzdžiui:
6.5.1. būtinieji (techniniai) slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
6.5.2. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;
6.5.3. analitiniai (statistiniai) slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų naršymo įpročių statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
6.5.4. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.
6.6 Informacija apie Svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis rasite čia:

Pavadinimas Paskirtis Naudojimo trukmė
cookie_notice_accepted_abfondas Sutikimo priimti slapukus rinkinys. Išsaugo jūsų slapukų parinktis (kad nebereikėtų vėl jūsų klausti) 2 mėn.
_ga „Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Vartotojams atskirti. 2 metai
_gid „Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Vartotojams atskirti. 24 val.
_giat „Google Analytics“, remdamasi šiuo slapuku renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Vartotojams atskirti. 1 min.

6.7 Sutikimą naudoti slapukus mūsų Svetainėje Jūs galite duoti Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“. Atkreipiame dėmesį, jog visi slapukai (išskyrus būtinieji) yra įgalinami tik tada, kai Jūs duodate savo sutikimą.
6.7 Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite Svetainėje, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.
6.8. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.
6.9. Apie išorines svetaines (tokias kaip socialinius tinklus), išsamiau skaitykite šios Privatumo politikos 10 skyriuje.

7. Kam mes atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

7.1. Mes galime dalintis Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis (duomenų tvarkytojais), teikiančiomis mums paslaugas ir veikiančiomis mūsų vardu (pvz., bendrovėmis, teikiančiomis Svetainės talpinimo paslaugas, IT paslaugų teikėjais ir pan.). Mes užtikriname, kad tokių trečiųjų šalių vykdomas asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas tik pagal teisėtus mūsų nurodymus ir vadovaujantis BDAR ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais, o asmens duomenys joms būtų perduoti tik tada ir tik tiek, kiek būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti.
7.2. Be to, asmens duomenys gali būti perduodami atitinkamiems asmens duomenų gavėjams / nepriklausomoms trečiosioms šalims, t. y. savarankiškiems duomenų valdytojams, jei to reikia siekiant užtikrinti tinkamą aukščiau nurodytų asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimą arba teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymui (pavyzdžiui, profesiniams konsultantams, viešiesiems subjektams, vykdančiais oficialias jiems priskirtas pareigas).
7.3. Trečiosios šalys. Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už ES / EEE ribų), nebent būtų manoma, kad tai yra būtina. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis už ES / EEE ribų, jei tai yra gautas Jūsų aiškiai išreikštas sutikimas arba tai yra būtina ir bus taikomos tinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR, pavyzdžiui, sprendimas dėl tinkamumo arba standartinės sutarčių sąlygos. Mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad perduodant duomenis tokiu būdu būtų laikomasi BDAR reikalavimų ir įgyvendina atitinkamas priemones, kad užtikrintų, jog Jūsų asmens duomenys būtų saugūs. Daugiau informacijos apie tokias priemones galite gauti kreipdamiesi tiesiai į mus aukščiau nurodytu telefono numeriu arba el. pašto adresu.

8. Kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis?

8.1. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
8.2. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus (pvz., patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
8.3. Privatumo politikos 5.1. punkte atskirai kiekvienam asmens duomenų tvarkymo tikslui nurodyti Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai.

9. Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis?

9.1. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime 100% užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką.
9.2. Mes įgyvendiname tinkamas ir BDAR reikalavimus atitinkančias technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų.
9.3. Jei mes sužinotume apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.
9.4. Be kitą ko, svetainėje naudojamas Letsencrypt.org SSL sertifikatas:
9.4.1.Patvirtinta svetainės tapatybė;
9.4.2.  Užšifruoti visi tarp serverio ir naršyklės perduodami duomenys;
9.4.3. Užtikrintas duomenų vientisumas ir originalumas;
9.4.4. Daugiau informacijos https://letsencrypt.org.

10. Išorinės svetainės

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose turime paskyras, kurioje reklamuojamos mūsų paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti šias politikas, prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

11. Kokias teises Jūs turite?

11.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 

Teisė būti informuotam ir teisė susipažinti su asmens duomenimis Jūs turite teisę gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Tai yra numatyta šioje Privatumo politikoje. Jei kuri nors šios Privatumo politikos dalis Jums neaiški, maloniai kviečiame kreiptis į mus aukščiau nurodytais kontaktais.
Jūs taip pat turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, susipažinti su informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius arba neišsamius Jūsų asmens duomenis.
Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, jei nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios turėtume toliau juos tvarkyti, jeigu asmens duomenys nebėra reikalingi tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti arba tvarkomi, Jūs atšaukiate sutikimą, kurio pagrindu buvo tvarkomi asmens duomenys, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo juos tvarkyti, ar esant kitiems BDAR 17 straipsnyje nustatytiems pagrindams.
Prašome atkreipti dėmesį, kad BDAR 17 straipsnio 3 dalyje yra numatytos aukščiau nurodytų atvejų išimtys, kai asmens duomenis tvarkyti yra būtina. Jei tokios išimtys galioja Jūsų atveju, mes Jus apie tai atitinkamai informuosime.
Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą Jūsų turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (arba sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu:

 • Jūs ginčijate asmens duomenų tikslumą – tol, kol bus patikrintas jų tikslumas;
 • tvarkymas yra neteisėtas, o Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, bet Jums jie yra reikalingi, kad galėtumėte pareikšti, įvykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

Jūs toliau nurodyta tvarka prieštaraujate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys – tol, kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra svarbesnės nei Jūsų teisėtos priežastys.
Apribojus asmens duomenų tvarkymą, tokie asmens duomenys gali būti tvarkomi (išskyrus jų saugojimą) tik su Jūsų sutikimu arba tik siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus, apsaugoti kito fizinio arba juridinio asmens teises arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, taip pat teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jeigu:

 • duomenys yra tvarkomi sutikimo arba sutarties pagrindu; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Taip pat turite teisę reikalauti, kad mes perduotumėm Jūsų asmens duomenis tiesiogiai kitam valdytojui, jei tai yra techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti Jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi tam, kad būtų įvykdyta viešojo intereso užduotis arba dėl mūsų teisėto intereso.
Tokiu atveju mes Jūsų asmens duomenų nebetvarkysime, nebent sugebėtume įrodyti teisėtus pagrindus, dėl kurių turi būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kurie yra svarbesni nei Jūsų interesai, teisės ir laisvės arba jeigu to reikėtų siekiant pareikšti, įvykdyti arba apginti teisėtus reikalavimus.
Teisė atšaukti sutikimą Jeigu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu tokį sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:
11.2. 1. mums nustatytų teisinių prievolių vykdymą;
11.2.2.  valstybės saugumą ar gynybą;
11.2.3.  viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
11.2. 4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
11.2. 5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
11.2.6.  Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
11.3.  Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.
11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.
11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus konkrečiais tikslais, išskyrus šios Privatumo politikos 11.2. punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi kitų institucijų nurodymai.
11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.
11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai priežiūros institucijai.

 12. Kam Jūs galite pateikti skundą?

12.1. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR / kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą priežiūros institucijai. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Lietuvos valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas ada@ada.lt, tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.
12.2. Iki pateikiant skundą priežiūros institucijai, mes būtume dėkingi, jei Jūs susisiektumėte su mumis ir išdėstytumėte Jums susirūpinimą keliančius klausimus. Mes dėsime maksimalias pastangas operatyviai ir rūpestingai išspręsti Jūsų klausimą.

13. Informacija apie svetainę ir jos savininkus

13.1. Svetainė, joje esanti medžiaga, kodas, dizainas, Svetainės domeno pavadinimas, visos autorių teisės, prekių ženklai, duomenų bazės, pavadinimai ir kitokia intelektinė nuosavybės arba kitokia su Svetaine ir (arba) joje esančia medžiaga susijusi nuosavybė visapusiškai priklauso mums, išskyrus intelektinės nuosavybės objektus (prekių ženklus, logotipus ir kita), susijusius su mūsų partneriais arba tiekėjais, ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų ir kitokių teisės aktų.
13.2. Be aiškaus mūsų leidimo, neturite teisės bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis kopijuoti, fiksuoti, bet kokia forma ar būdais atkurti, pristatyti, skelbti, perduoti, parduoti, perdirbti, pateikti, licencijuoti, keisti, iš naujo skelbti, redaguoti, transliuoti, retransliuoti ar kitokiais būdais skelbti, viešai rodyti arba demonstruoti, pritaikyti, platinti arba naudoti Svetainėje esančios medžiagos arba jos kodo arba bet kokios jos dalies, taip pat jos pagrindu kurti išvestinius kūrinius.

14. Kaip bus keičiama ši privatumo politika?

14.1.Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis.
14.2. Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta 2022 m. liepos 13 d.

15. Kaip su mumis susisiekti?

15.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus siųskite, ar su mumis susisiekite Privatumo politikos 2 dalyje nurodytais kontaktais.