Kviečiame teikti paraiškas „Molekuliniai tyrimai, susiję su personalizuota medicina“ projektams įgyvendinti

Data: 2022 06 21

AB Fondas informuoja, kad BMJ Medicine“ skelbia atvirą prieigą

Labdaros ir paramos fondas Ateities biomedicinos fondas (ABF) skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams personalizuotos medicinos srityje. Šiuo kvietimu pradedama vykdyti ABF ilgalaikė strategija skatinti ir remti su personalizuotos medicinos vystymu ir taikymu Lietuvoje susijusius mokslinius tyrimus bei studijas.

Personalizuota medicina reprezentuoja kiekvienam asmeniui pritaikytą susirgimų profilaktikos ir gydymo modelį, vietoje tradicinio, orientuoto į populiacinį vidurkį. Jos principų įgyvendinimas itin priklauso nuo šiuolaikinių molekulinių gyvybės ir biomedicininių mokslinių tyrimų pasiekimų. Siekiant praktiškai įtvirtinti šio novatoriško gydymo modelio principus, būtina ugdyti medikus, turinčius kompetenciją suvokti molekulinius konkrečios ligos pagrindus ir jų variacijas ta liga sergančiųjų populiacijoje bei, atsižvelgiant į sergančiajam būdingo ligos „molekulinio portreto“ ypatumus, parinkti veiksmingiausią gydymą. Sėkmingam personalizuotos medicinos įgyvendinimui labai svarbus tarpdisciplininis bendradarbiavimas, o aukščiau minėtas kompetencijas įgiję specialistai bus reikalingi naujos kartos medikus ugdančių studijų programų kokybei užtikrinti. Tikimasi, kad ABF iniciatyva remti su personalizuota medicina susijusius gyvybės mokslų ir biomedicinos tyrimus išplės medikų galimybes į juos įsitraukti. Tai padės ne tik generuoti naujas žinias ir galimai jų praktinius taikymus, bet ir leis medikams ugdyti kompetencijas, reikalingas personalizuotos medicinos principų rezultatyviam įgyvendinimui. Verta paminėti, kad, įgyvendinat strateginius, jau minėtus ABF tikslus, medikų pasiekimai taip pat sukurs prielaidas naujų biotechnologijos krypčių vystymuisi Lietuvoje.

Kvietimo tikslas ir tematika

Kvietimo tematika: molekuliniai tyrimai, susiję su personalizuota medicina. Pavyzdžiui, genomo sekos bei jo užkoduotos informacijos realizavime dalyvaujančių molekulių kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai bei tuos pokyčius lydintys, ląstelėse vykstančių procesų ypatumai, būdingi konkrečiai ligai, pakitimų sąsajos su atsaku į vaistus, diagnostinės priemonės, padedančios parinkti vaistus ir t.t. Ląstelių biologijos, imunologijos ir kiti tyrimai, aktualūs personalizuotai medicinai. Paminėti pavyzdžiai yra labai bendri ir neaprėpia visų galimų įvairių patologijų molekulinių pagrindų. Paraiškos, pagrindžiančios planuojamo tyrimo sąsajas su personalizuotos medicinos paradigma, bus vertinamos kaip atitinkančios kvietimo tikslus ir tematiką, nepriklausomai nuo to, kokias molekules ar jų rinkinius ir kokiu aspektu planuojama tirti.

Tai pirmasis fondo kvietimas, kuris vyks dviem etapais. Pirmame etape bus realizuojamas preliminarus kvietimas. Antrame etape atrinktų projektų teikėjai bus pakviesti dalyvauti paramos gavimo konkurse ir pateikti išplėstinę paraišką.

Norėtųsi, kad preliminarus kvietimas pasitarnautų ir ateities kvietimų gairių (paramos gavėjų kategorijos, remtinos veiklos, skiriamos paramos dydis ir kt.) tobulinimui. Iš dalies šią informaciją tikimės gauti susipažinę su preliminaraus kvietimo bei išplėstinėmis paraiškomis. Tam pasitarnautų ir Jūsų pasiūlymai bei komentarai. Kviečiame savo pastebėjimais ir įžvalgomis pasidalinti visus suinteresuotus asmenis – ne tik tuos, kurie atsilieps į kvietimą, bet ir tuos, kurie domisi personalizuota medicina, tačiau neketina teikti paraiškų.

Galimi pareiškėjai teikti paraiškas mokslinių tyrimų projektams personalizuotos medicinos srityje

Tyrėjas ar tyrėjų grupė kartu su vykdančiąja institucija – biudžetine mokslo ir (ar) studijų institucija ar sveikatos priežiūros įstaiga.  Asmuo gali teikti ne vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar projekto darbuotojas. Paraiškas gali teikti ir norintys pradėti ar ką tik pradėję mokslinę veiklą medikai, taip pat ir studentai bei publikacijų dar neturintys tyrėjai. Taip pat gali būti teikiamos paraiškos remti projektus, kurių realizavime savarankiškai ar įgyvendinant tarpinstitucinį tarpdisciplininį bendradarbiavimą dalyvauja ir gyvybės mokslų tyrėjai.

Kviečiame į fondą kreiptis ir tuos (ypatingai studentus, rezidentus), kuriems reikia metodinės ir / ar tematinės konsultacijos. Tokiu atveju fondas siektų padėti surasti konsultantus.

Atkreipkite dėmesį, kad skiriamame paramos biudžete nenumatytos lėšos atlyginimams. Išskirtiniais atvejais galima kreiptis į fondą su argumentuotu prašymu dėl atlyginimo kompensavimo, kai dėl pradedamų vykdyti eksperimentų laboratorijoje pareiškėjas medikas turi atsisakyti dalies tiesioginės profesinės veiklos (pvz. jei dirba keliose įstaigose, turi atsisakyti darbo vienoje iš jų) ir dėl to paranda pragyvenimui svarbų pajamų šaltinį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos iki 2022 m. rugsėjo 21 d. 16:00 val. el. paštu parama@abfondas.lt. Jos ruošiamos vadovaujantis „Paraiškos projektui vykdyti‘‘ formoje nurodytais reikalavimais. Visą kvietimo informaciją ir susijusius dokumentus rasite Ateities biomedicinos fondo internetiniame puslapyje Mokslo projektų finansavimas.

  • Prašome paraiškoje nurodyti minimalų ir maksimalų paramos poreikį.

Paraiška turi būti pilnai užpildyta. Teikiama PDF formatu.

Kartu su paraiška turi būti pateikti privalomi priedai: projekto darbuotojų gyvenimo aprašymai (CV) su publikacijų sąrašais (jei yra publikacijų).

Finansavimo pradžia 2023 m. sausio 1d.

Prašymas. Fondas Jums pristatė pirmąją savo tinklalapio versiją, kurios pagrindinis uždavinys – pateikti informaciją apie kvietimą teikti paraiškas paramai, jų formatą ir reikalavimus paraiškų įforminimui bei kt. Fondas siekia ateityje tobulinti savo tinklalapį, todėl tam neabejotinai praverstų ir susipažinusių su juo komentarai. Kreipiamės į Jus, prašydami išsakyti savo pasiūlymus ir ką norėtumėte keisti pačiame tinklo organizavime – poskyrių ir jungčių tarp jų išdėstyme ir kt. – kad būtų patogiau juo naudotis. Galbūt rekomenduotumėte tinklalapyje patalpinti papildomus poskyrius apie personalizuotos medicinos naujienas Lietuvoje ir pasaulyje, informaciją apie personalizuotą mediciną neprofesionalams ir kitą turinį?

Kartu galime pasiekti daugiau!